მოსკოვში "ქართული კულტურის დღეები" გაიმართება

მოსკოვში "ქართული კულტურის დღეები" გაიმართება
მსოფლიოში / კულტურა
12:30, 26 ნოემბერი 2022
247
0


11-დან 13 დე­კემ­ბრის ჩათ­ვლით მოს­კოვ­ში "ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რის დღე­ე­ბი" გა­ი­მარ­თე­ბა. ღო­ნის­ძი­ე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რი რუ­სეთ­ში მცხოვ­რე­ბი ქარ­თვე­ლე­ბის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა, "ქარ­თუ­ლი ეროვ­ნულ-კულ­ტუ­რუ­ლი ავ­ტო­ნო­მი­აა." ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის სა­იტ­ზე გან­თავ­სე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში ვკი­თხუ­ლობთ, რომ ამ დღე­ებ­ში გა­ი­მარ­თე­ბა კონ­ფე­რენ­ცია მიგ­რა­ცი­ი­სა და ტრან­სპორ­ტის სა­კი­თხებ­ზე, ასე­ვე ქარ­თუ­ლი დი­ას­პო­რის ასო­ცი­ა­ცი­ე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლე­ბის შეხ­ვედ­რე­ბი, გა­მო­ფე­ნე­ბი, ქარ­თუ­ლი კუ­ლი­ნა­რი­ის მას­ტერ-კლა­სე­ბი და ლექ­ცი­ე­ბი.

"ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რის დღე­ე­ბის“ აღ­ნიშ­ვნა 13 დე­კემ­ბერს დიდ კოს­მო­სის სა­კონ­ცერ­ტო დარ­ბაზ­ში გრან­დი­ო­ზუ­ლი კონ­ცერ­ტით "ჩვენ ერ­თად ვართ" დას­რულ­დე­ბა, რო­მელ­შიც მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას მი­ი­ღე­ბენ ქარ­თუ­ლი წარ­მო­შო­ბის მოს­კო­ვე­ლი არ­ტის­ტე­ბი და ქო­რე­ოგ­რა­ფი­უ­ლი ჯგუ­ფი. ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას მი­ი­ღე­ბენ ყვე­ლა ფე­დე­რა­ლუ­რი ეროვ­ნულ-კულ­ტუ­რუ­ლი ავ­ტო­ნო­მი­ი­სა და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი.

"ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რის დღე­ე­ბი“ გა­ი­მარ­თე­ბა სხვა­დას­ხვა ლო­კა­ცი­ებ­ზე, რო­გო­რი­ცაა მოს­კო­ვის ეროვ­ნე­ბის სახ­ლი, რუს ხალ­ხთა სახ­ლი და სხვა. 1 დე­კემ­ბრი­დან დე­ტა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცია გა­მოქ­ვეყ­ნდე­ბა ჩვენს ტე­ლეგ­რა­მის არხზე. დარ­ჩით ჩვენ­თან და მიჰ­ყე­ვით ჩვენს სი­ახ­ლე­ებს.“ - ვკთხუ­ლობთ გან­ცხა­დე­ბა­ში.

ღო­ნის­ძი­ე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის პრე­ზი­დენ­ტი ბა­თუმ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი და­ვით ცე­ცხლა­ძეა. ვინ იქ­ნე­ბი­ან კონ­ცერ­ტზე გა­მომ­სვლე­ლი არ­ტის­ტე­ბი და ჯგუ­ფე­ბი ჯერ­ჯე­რო­ბით უც­ნო­ბიაკომენტარები (0)